مزایدات در حال انجام:

با تشکر از توجه شما، به اطلاع می‌رساند در حال حاضر در صورت اعلام مناقصه، اطلاعات آن بر تارنمای ستاد ایران (setadiran.ir) به اطلاع عموم خواهد رسید.

هم‌چنین اطلاعات مناقصات جدید به صورت دوره‌ای در این صفحه بارگذاری می‌گردد.

 

مزایدات پایان یافته:

 

مزایده ملک مازاد بر نیاز پست قرنطینه دامپزشکی (مرحله اول):

شرایط اولیه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ارسال پیشنهاد از طریق سامانه ستادایران اقدام کنند.

زمان دریافت اسناد: از 1400/06/17 لغایت 1400/6/21

قیمت پایه (کارشناسی): چهارده میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار (14,724,400,000) ریال

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: ساعت 9 صبح 1400/6/31

زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11 صبح 1400/6/21

ملاحظات: جهت شرکت در مزایده و مشاهده اسناد، شماره مزایده 2000003148000001 در لیست اموال غیر منقول سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است. لطفاً برای مشاهده جزئیات و شرکت در مزایده به سامانه مزایده الکترونیک دولت مراجعه نمایید.

 

مزایده پنج دستگاه خودرو اسقاطی از تاریخ 1398/3/22 لغایت 1398/4/1 در سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است.

 

لینک کوتاه