مزایدات در حال انجام:

مزایده ملک مازاد بر نیاز پست قرنطینه دامپزشکی (مرحله اول):

شرایط اولیه: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که نسبت به ارسال پیشنهاد از طریق سامانه ستادایران اقدام کنند.

زمان دریافت اسناد: از 1400/06/17 لغایت 1400/6/21

قیمت پایه (کارشناسی): چهارده میلیارد و هفتصد و بیست و چهار میلیون و چهارصد هزار (14,724,400,000) ریال

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد: ساعت 9 صبح 1400/6/31

زمان گشایش پیشنهادها: ساعت 11 صبح 1400/6/21

ملاحظات: جهت شرکت در مزایده و مشاهده اسناد، شماره مزایده 2000003148000001 در لیست اموال غیر منقول سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است. لطفاً برای مشاهده جزئیات و شرکت در مزایده به سامانه مزایده الکترونیک دولت مراجعه نمایید.

مزایدات پایان یافته:

مزایده پنج دستگاه خودرو اسقاطی از تاریخ 1398/3/22 لغایت 1398/4/1 در سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است.

لینک کوتاه