آگهی‌های سال 1402

آگهی جذب سرمایه‌گذار

اداره کل دامپزشکی استان یزد بر اساس دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به منظور احداث پروژه ساختمان فنی دامپزشکی واقع در شهرستان یزد به آدرس: بلوار شهید قندی (سایت ادارات شهرستان) قطعه N-1 از کروکی تفکیکی پلاک ۱۸ فرعی از ۱۶۲۱۵ بخش ۵ یزد به مساحت ۱۰۰۰ متر و ساختمانی حدود ۵۰۰ متر مربع در یک طبقه، در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که توانمندی مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه را دارند اقدام نمایند. لذا از سرمایه‌گذاران محترم درخواست می‌شود پیشنهادات و مدل مالی مورد نظر برای احداث ساختمان مذکور را از تاریخ انتشار آگهی لغایت 20 اسفند ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان یزد واقع در میدان امام حسین ابتدای بلوار دانشجو تحویل نمایند.

ضمناً این اداره‌کل مشوق‌های لازم قانونی در حد امکان جهت تغییر کاربری و به کارگیری بخشی از پروژه مذکور در راستای هدف سرمایه‌گذار را در نظر دارد

برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل با شماره مستقیم 36288315 نماینده این اداره کل تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 16/11/1402

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 30/11/1402

آگهی جذب سرمایه‌گذار

اداره کل دامپزشکی استان یزد بر اساس دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به منظور احداث پروژه ساختمان فنی دامپزشکی واقع در شهرستان یزد به آدرس: بلوار شهید قندی (سایت ادارات شهرستان) قطعه N-1 از کروکی تفکیکی پلاک ۱۸ فرعی از ۱۶۲۱۵ بخش ۵ یزد به مساحت ۱۰۰۰ متر و ساختمانی حدود ۵۰۰ متر مربع در یک طبقه، در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی متقاضیانی که توانمندی مالی و فنی لازم برای سرمایه‌گذاری در این پروژه را دارند اقدام نمایند. لذا از سرمایه‌گذاران محترم درخواست می‌شود پیشنهادات و مدل مالی مورد نظر برای احداث ساختمان مذکور را از تاریخ انتشار آگهی لغایت 7 اسفند ماه ۱۴۰۲ به دبیرخانه اداره کل دامپزشکی استان یزد واقع در میدان امام حسین ابتدای بلوار دانشجو تحویل نمایند.

ضمناً این اداره‌کل مشوق‌های لازم قانونی در حد امکان جهت تغییر کاربری و به کارگیری بخشی از پروژه مذکور در راستای هدف سرمایه‌گذار را در نظر دارد

برای کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل با شماره مستقیم 36288315 نماینده این اداره کل تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1402/11/16

تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1402/11/30

 

 

 

لینک کوتاه