گزارش عملکرد سال 1402:

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سال 1401:

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

گزارش عملکرد سال 1400:

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

گزارش عملکرد سال 1399:

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام

 

گزارش عملکرد سال 1398:

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره بهداشت و مدیریت بیماری‌های دام

لینک کوتاه