گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1403

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم سال 1402

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 1402

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاهگزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1402

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1402

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم سال 1401

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاهگزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 1401

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1401

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1401

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه چهارم سال 1400

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه سوم سال 1400

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال 1400

عملکرد اداره تشخیص و درمان

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

گزارش عملکرد سه ماهه اول سال 1400

عملکرد اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

عملکرد اداره‌ بهداشت و مدیریت بیماری‌های دامی

عملکرد اداره مبارزه با بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

عملکرد واحد قرنطینه و امنیت زیستی

عملکرد واحد آزمایشگاه

 

 

لینک کوتاه