بیانیه مأموریت‌های دامپزشکی در کشور

۱. دستیابی به امنیت غذایی با کاهش عوامل خطرساز ناشی از بیماری‌های واگیر دامی و مشترک از طریق اجرای طرح‌های جامع ریشه‌کنی بیماری‌ها

۲. بهبود شاخص‌های بهداشتی جامعه از طریق مداخله و حضور موثر در «نظام سلامت» کشور با کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام

۳. ارتقاء موقعیت ملی و منطقه‌ای و جهانی در زمینه ارتقاء مزیت نسبی تولیدات دامی با رعایت استانداردهای بهداشتی جهت راهیابی به نظام تجارت

۴. سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کنترل، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام و بیماری‌های واگیر دامی

۵. بهبود شرایط مدیریت بهداشتی و ارتقاء شرایط امنیت زیستی (Bio Security) در دامپروری کشور

۶. توانمندسازی تولیدکنندگان و ارتقاء جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و هدایت خدمات دامپزشکی در راستای اصول ۳ و ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی و سیاستهای اجرایی اصل

لینک کوتاه