مزایدات در حال انجام:

مزایده ملک مازاد بر نیاز پست دامزشکی عقدا با کاربری تجاری از تاریخ 1399/9/3 لغایت 1399/9/18 با شماره مزایده 2099003148000002 در لیست اموال غیر منقول سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است. لطفاً برای مشاهده جزئیات و شرکت در مزایده به سامانه مزایده الکترونیک دولت مراجعه نمایید.

مزایدات پایان یافته:

مزایده پنج دستگاه خودرو اسقاطی از تاریخ 1398/3/22 لغایت 1398/4/1 در سامانه ستاد ایران ثبت گردیده است.